ccc
Odpowiedź udzielona 2010-12-13

Wyślij Drukuj A A A

Małgorzata Skóra
Małgorzata Skóra

Dokument aktualny
ważny od: 2012-12-04

Kto może poświadczyć dokumenty za zgodność z oryginałem

Pytanie:

Czy zamawiający powinien wymagać pełnomocnictwa od osoby, która  potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty złożone wraz z ofertą (np. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)? W danej sytuacji dokument opatrzony jest pieczątka za zgodność z oryginałem, nieczytelną parafą osoby upoważnionej do podpisania oferty oraz pieczątką imienną osoby  dla której nie ma dokumentu umocowującego do tej czynności.

Odpowiedź:

Poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem może w postępowaniu o zamówienie publiczne jedynie wykonawca lub osoba przez niego umocowana. Z urzędu może zrobić to również jako osoba zaufania publicznego notariusz lub organ, który wystawił (sporządził) dany dokument.

W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca powinien złożyć dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (porównaj §6.1 rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Uwaga!

Jeśli dokumenty składane są elektronicznie wówczas powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Użyty w rozporządzeniu zwrot „wykonawca” świadczy o tym, że fizycznie czynność poświadczenia „za zgodność” w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonują upoważnione osoby, które z godnie z prawem mają umocowanie do reprezentowania podmiotu w stosunkach zewnętrznych. I tak na przykład w przypadku spółek prawa handlowego:

 1. W spółce jawnej każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.
 2. W spółce partnerskiej - każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki  staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.
 3. W spółce komandytowej - spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
 4. W spółce komandytowo-akcyjnej: - spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
 5. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
 6. W spółce akcyjnej sprawy spółki prowadzi Zarząd. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.
  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Uwaga!

Sprawdź osoby i sposób reprezentacji w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego danego podmiotu. Oczywiście za zgodność z oryginałem dokumenty w postępowaniu może także poświadczyć notariusz  lub organ, który wystawił dany dokument lecz jest to rzadko praktykowane z uwagi na koszty.

Jeśli więc nie masz pewności czy dołączone do oferty dokumenty są podpisane przez umocowaną osobę musisz zażądać wyjaśnień i zwrócić się o ewentualne uzupełnienie pełnomocnictwa.

Jeśli jednak dana osoba ma pełnomocnictwo  do  składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w takim wypadku uznałabym, że tym bardziej jest umocowana do przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 22 ustawy i poświadczenia ich za zgodność oryginałem mimo iż nie jest to wprost wskazane w pełnomocnictwie.

Porady powiązane słowami kluczowymi

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Partner technologicznyPartner technologiczny
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…